INTERNE PROVERE

Sprovođenje internih provera preko prve i druge strane

Internal Audit

Native consulting vrši usluge Interne provere (Internal Audit) organizacija svih delatnosti i veličina u okviru usluga konsaltinga ali i kao samostalnu aktivnost na zahtev klijenta.

Takođe, Native consulting vrši i provere preko druge strane (provere podizvođača, isporučilaca) na zahtev klijenta.

Naši konsultanti su obučeni interni i eksterni proveravači sa višegodišnjim iskustvom u sprovođenju internih provera.

SPROVOĐENJE INTERNIH PROVERA

Osnov za internu proveru su standardi prema kojima se sprovodi sertifikacija.

Native consulting interne provere sprovodi poštujući preporuke za sprovođenje provera date u standardu ISO 19011, Uputstvo za proveravanje sistema menadžmenta.

Interna provera obuhvata sledeće aktivnosti:

  • Planiranje interne provere – izradu detaljnog plana provere po procesima ili organizacionim celinama sa navodima tačaka standarda koje će se proveravati, kao i vreme sprovođenja interne provere
  • Pripremu za sprovođenje interne provere – upoznavanje sa procesima rada organizacije, dokumentovanim informacijama, internim dokumentima
  • Sprovođenje interne provere – provera na licu mesta, pregled dokumentovanih informacija slučajnim uzorkom, prikupljanje objektivnih dokaza, intervjui
  • Izveštavanje o rezultatima interne provere i davanje preporuka za unapređenje sistema menadžmenta -izrada izveštaja sa interne provere
  • Definisanje neusaglašenosti i pomoć prilikom definisanja korektivnih mera
YouTube
LinkedIn
Share